OUR GRADUATE SCHOOL


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

- นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ลดค่าเล่าเรียน 50% ทุกภาคการศึกษา
- นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง ลดค่าเล่าเรียน 30% ทุกภาคการศึกษา
- ผู้สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม ลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท
(เฉพาะปีการศึกษาแรก และสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา)
- ผู้สำเร็จปริญญาตรีจากสถาบันอื่น ลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท
(เฉพาะปีการศึกษาแรก และสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา)

วันเวลา และ สถานที่เรียน
- วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 และ วันปกติ 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 18.00 - 21.00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 5
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร / รายวิชา

คณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ